منو اصلی
ثبت خطا
تكميل كننده فرم              مسئول ایمنی    كادر پزشكي كادر پرستاري      كادر پاراكلينيك     ساير كاركنان 
 نوع خطا                          پزشكي            پرستاري       خطای دارويي      ساير  
 شرح خطا                                               
 
 نكات آموزشي حاصل از خطا                        
 پيشنهاد جهت جلوگيري از وقوع خطا           
 
                                                                        
 
اوقات شرعی