منو اصلی
بخشهای بالینی

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
فرزانه حشمتیان مسئول جراحی2 کارشناس پرستاری 3245630-0812
اوقات شرعی