منو اصلی
رادیولوژی

راديولوژیست:دکترمقدسه شمس،دكترمحمدي

مسئول راديولوژي:زهره زارع

 

تلفن داخی بخش:315

نوع فعالیت: انجام فعالیتهاپاراکلینیکی راديولوژي

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- انجام گرافي هاي بيماران بستري اورژانسي وغير اورژانسي در طول 24ساعت شبانه روز(لازم به ذكراست كه اين مركز سانتر تروماي شهرستان مي باشد)

۲- انجام سونوگرافي بيماران بستري بيمارستان قايم به صورت روزانه و اورژانسي در طول 24ساعت و پذيرش بيماران بستري بيمارستان اميرالمومنين در طي 2 روز درهفته

۳- انجام گرافي هاي پرتابل در بخشهاي بستري مخصوصا ICU

۴- پذيرش بيماران سرپايي در طول 24ساعته شبانه روز از طرف پزشكان محترم اورژانس و بخشهاي بستري و مطبهاي شخصي

5-سرويس روزانه-هفتگي و روزانه پروسسور

6-تعداد پرسنل دراين بخش 4كارشناس و 4كاردان مي باشد.

7-امكانات اين بخش شامل دستگاهGE-بوكي استند-پروسسور راديولوژي مدل PROTEC و دستگاه سونوگرافي مدل SONIX مي باشد.

8-فعاليت اين مركز به صورت 24ساعته مي باشدو به صورت متوسط در شبانه روز به 35 بيمارخدمات ارايه ميدهد تعداد فيلم هاي مصرفي حدودا 60عدد مي باشدو تعداد اكسپوزحدود100اكسپوز در روز مي باشد.

9-تعدادپرسنل درهرشيفت 24ساعته 4نفر مي باشد.

10-در اين مركز به دليل تك دستگاه بودن گرافي هاي پروسيجر انجام نمي شود.

 

 

اوقات شرعی