منو اصلی
آزمایشگاه

نام و نام خانوادگي

سمت مدرک تحصیلی شماره تماس
صابركريمي مسئول آزمایشگاه کارشناس ارشدآزمايشگاه 33115630-081

 

پاتولوژیست: ‌خانم دكترنوربخش

مسئول آزمایشگاه:صابركريمي

 

تلفن داخی بخش301

نوع فعالیت: انجام فعالیتهاي پاراکلینیکی و آزمایشگاهی

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- پذیرش بیماران بستری و سرپایی

۲- نمونه گیری از بیماران سرپایی

۳- انجام آزمایشات پذیرش شده

۴- جوابدهی آزمایشات بعمل آمده

در زمینه پذیرش و انجام آزمایشات مختلف در زمینه های مختلف هماتولوژی، بیوشیمی پارازیتولوژی، میکروب شناسی،سیتولوژی، سرولوژی،

بانك خون آزمايشات مربوطه و تحویل خون و فرآورده های خونی مورد نیاز بیماران) هورمون شناسی وانجام تست های هپاتیتی(    HBS Ag-HBS Ab-HCV Ab)وHIVفعالیت دارد.

 

 

اوقات شرعی