منو اصلی
بایگانی

واحد بایگانی پزشکی:

-          ازواحدهایی است که به عنوان حافظه یک مرکز درمانی شناخته شده است

-          نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی به نحو قابل دسترس برای بیمار وسایر استفاده کنندگان مجاز ازجمله وظایف وپراهمیت این واحد می باشد

 

اهداف :

1-     مرتب نمودن اواق پرونده های پزشکی براساس استاندارد ، پوشه کردن وفایل کردن تمامی پرونده های سرپایی وبستری

2-     نگهداری اندکس بیماران (سیستمی یا دستی)

3-     کنترل اوراق پرونده های رسیده به واحد بایگانی پزشکی

4-     کنترل شماره پرونده ها

5-     پیگیری پرونده ها وشماره پرونده های ناقص

6-      پیگیری اطلاعات اشتباه مستندشده در فرم پذیرش ( خصوصا اطلاعات هویتی وتشخیصی )

7-     ارسال ، کنترل وفایل مجدد پرونده های بیماران

8-     پاسخگویی به نامه های مراجع قانونی

9-     امحا پرونده های بالینی مشمول مرورزمان

 

اوقات شرعی