منو اصلی
کدگذاری

واحد طبقه بندی بیماری ها :

 

ازواحدهایی است که درزمینه تحقیقات وپژوهش و راهنمایی دانشجویان درجمع آوری مطالب  پایان نامه ها و... نقش بسزایی دارد 

 

اهداف :

 

1-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به بیماری آنان

2-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران باتوجه به اقدامات درمانی  آنان

3-     دستیابی به پرونده های پزشکی بیماران براساس علت های خارجی

4-     دستابی به بیماری وجراحی های خاص یک یا چند پزشک

5-     دسترسی به اطلاعات دموگرافیک بیماران بدون رجوع به پرونده بالینی

6-      ارائه اطلاعات بیماری های ترکیبی به محققان وپژوهشگران

اوقات شرعی