منو اصلی
آمار

نام ونام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی
طاهره فروغ مسئول آمار لیسانس

واحد آمار :

-          یکی از واحد های مهم بخش مدارک پزشکی که درتصمیم گیری وبرنامه ریزی های مدیریتی حائز اهمیت است

-          آمار ابزاراجتناب ناپذیر برای انجام فرآیند تصمیم گیری است

 

اهداف :

1-     دریافت وبررسی  فرمهای گردآوری  شده آماری از قسمت های مختلف بیمارستان

2-     دریافت آمارهای کلینیکی وپارا کلینیکی بستری به صورت روزانه ، ماهانه ، شش ماهه وسالنه

3-     دریافت وتهیه آمارهای کلینیکی وپاراکلینیکی به صورت مقایسه ای درصورت درخواست ونیاز

4-     تهیه شاخص های آماری ازقبیل اشغال تخت ، تخت روز ، میانگین اشغال تخت ، چرخش تخت و... به تفکیک بخش ها وماهها

5-     تهیه نمودارهای آماری

6-      ارائه گزارش های آماری حاصل از نتایج به دست آمده

 

اوقات شرعی