منو اصلی
پذیرش

واحد پذیرش :

 

ازواحدهایی است  که بعنوان  اولین نقطه بیمار پذیری در هر مرکز درمانی شناخته شده وحائز اهمیت می باشد

اهداف :

1-     اخذ مشخصات صحیح بیماران جهت تشکیل پرونده های پزشکی ازروی شناسنامه یا کارت شناسای معتبر

2-     تکمیل کلیه آیتم های مندرج در فرم پذیرش

3-     رعایت اصول اخلاق وتکریم ارباب رجوع

4-     درج تمامی موارد موردنیاز درسیستم رایانه

 

 

اوقات شرعی