منو اصلی
مدیریت

 

نام ونام خانوادگی سمت  مدرک تحصیلی
مهدي بسطامي
مدیر  کارشناس فوريتهاي پزشكي
 
شرح وظايف مدیر بیمارستان

 كسب خط مشي و برنامه كلي و دستورالعمل هاي اجرايي از رئيس بيمارستان.

n     نظارت بر كار كاركنان و واحدهاي تحت سرپرستي، تنظيم برنامه و تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين فعاليت آنان بر اساس چارت بیمارستان..

n     نظارت بر چگونگي مصرف اعتبارات در واحدهای تحت سرپرستی به منظور حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي تنظيمي پيش بني شده.

n     تطبيق و هماهنگي امور بيمارستان با توجه به استانداردهاي بيمارستاني.

n     انجام نظارت و رسيدگي هاي لازم به امور اداري، مالي، تغذيه، تأسيسات، انبار و ساير واحدهاي غيرپزشكي بيمارستان مربوط.

n     انجام مطالعات و بررسي هاي لازم در زمينه نيازهاي پرسنلي بيمارستان ها و ارائه راه حل هاي كمبود از طريق استفاده صحيح از وجود آنها بصورت هاي تمام يا پاره وقت در مواقع اضطراري و تهيه طرح هاي لازم در صورت لزوم.

n     مطالعه و بررسي در زمينه ساعات كار كاركنان بيمارستان ها و تهيه طرح تعيين ساعات تمام وقت و نيمه وقت كار آنها بر اساس نوع و كميت و در جهت ايجاد هماهنگي در بيمارستان ها و نظارت بر اجراي طرح هاي تهيه شده.

n     جمع آوري اطلاعات مربوط به نيازهاي كلي بيمارستان ها از نظر ساختمان، لوازم و تجهيزات و نياز به تعميرات اساي و يا بازسازي و تهيه گزارشات مربوط به پيرامون آن جهت مسئولان مربوطه.

n     مطالعه و بررسي در مورد وسائل و لوازم مصرفي، غذايي و دارويي و تجهيزات مورد نياز بيمارستان ها و تهيه و تنظيم طرح هاي مربوط به خريد، توزيع و نگهداري و كنترل آنها بمنظور استفاده صحيح از وسائل.

n     برنامه ريزي طرح هاي بيمارستاني كوتاه و دراز مدت و فعاليت هاي مراكز درماني با توجه به امكانات هر يك از آنها در مواقع ضروري به منظور ايجاد سهولت در پذيرش بيماران.

n     همكاري با ساير كارشناسان واحدهاي ديگر در زمينه هاي ارزشيابي، تشكيلات بيمارستاني و غيره.

n     نظارت فعال و مستمر برفعالیت کلیه واحدهای تحت امر وپیش بینی مشکلاتی که می تواند در آینده بیمارستان را دچار بحران نموده و اطلاع مکتوب بررسیهای خود به رییس بیمارستان

n     انجام سایر امور مربوطه

n     شركت در جلسات و كميسيون هاي مربوط و ارائه نظرات مشورتي و تخصصي.

 

 

اوقات شرعی