منو اصلی
ریاست

 

نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي

دكتر علي سليمان اختياري پزشك عمومي

 

شرح وظایف رئیس بیمارستان

·         پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

·         بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

·         جلب همکاریهای برون سازمان

·         پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

·         مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

·         نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

·         هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری ، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان

·         ایفای نقش رابط بین بیمارستان و سایر واحدها و دانشکده ها به منظور توجه به سیاستهای کلی آموزش دانشجویان

·         اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

·         پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

·         مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

·         انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

·         نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

·         نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

·         نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

·         کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

·         انتصاب و عزل کارکنان

·         شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

·         انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

اوقات شرعی