منو اصلی
داخلی

ردیف نــام پزشک تخصص روزهای حضور تصویر
1 فرزادرضایی داخلی    
2 مسعودافروخته داخلی    
3 محمدرسول شرانجانی داخلی    
4 ناهیدسادات حسینی اسحق درخلی    

اوقات شرعی