منو اصلی
داخلی
نام نام خانوادگي سمت مدرك تحصيلي
زهراسالم مسئول بخش كارشناس پرستاري

 

بخش داخلی

مسئول : زهراسالم

پزشکان متخصص :دکتر رضایی -دكتر افروخته-دكترشرانجانی-دکترحسینی

تعداد تخت فعال :36تخت

تلفن داخی بخش :225

ساعات ملاقات :۱۴الی ۱۶

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

۱- ویزیت روزانه توسط متخصصین

۲- تحویل وتحول بالینی بیماران در هر شیفت بر اساس کاردکس

۳- بررسی نظافت بخش - نظافت یونیت بیماران بستری و ترخیص شده

۴- انجام مراحل پذیرش وترخیص بیماران طبق دستورالعمل

۵- تهیه و تنظیم کارت دارویی و کاردکس

۶- تست علایم حیاتی - انجام اقدامات درمانی بر اساس دستور پزشک

۷- تنظیم و ثبت برنامه ماهیانه پرسنل و همچنین محاسبه اضافه کاری و ضریبکارایی

۸- پیگیری آزمایشات و انجام آزمایشات پاراکلینیکی و گرافی

۹- دارو درمانی و سرم تراپی بیمار

اوقات شرعی